ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก.(ผาจิก)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 7,000,0000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ข.(คือเวียง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 4,1000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 2,582,300 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเบ็ดเสร็จ ค.(นาตาล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 4,1000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราวกรมสามัญศึกษาแบบถอกประกอบได้โครงสร้างเหล็ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 166,666 บาท
เพิ่มเติม..