ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก.(ผาจิก)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 7,000,0000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :