ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ข.(คือเวียง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 4,1000,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :