ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 2,582,300 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :