ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเบ็ดเสร็จ ค.(นาตาล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 4,1000,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :