ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราวกรมสามัญศึกษาแบบถอกประกอบได้โครงสร้างเหล็ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 166,666 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :