ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เวลา 8.30 น.
อาคารผาจิก วิชาการ