ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๓ เลขที่ ๔๗ บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๑ ถนนเจ้าฟ้า ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โรงเรียนอยู่บนพื้นที่ซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์ของสภาตำบลปิงหลวง และสภาตำบลเมืองลี ประชาชนของทั้งสองตำบลได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารชั่วคราว๑หลัง คิดเป็นเงินโดยประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาทและได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมี นายไพบูลย์ เกษตรการุณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมมาเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งและนำคณะครูโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมมาช่วยสอนและต่อมามีนายรังสรรค์  จันทร์เจนจบ มาดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ และเป็นผู้บริหารคนที่ ๒  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนายปัญญา  บุญมาก  เป็นครูใหญ่ 

          ปัจจุบันโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๓๗( แพร่ - น่าน ) เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่    ถึงมัธยมศึกษาปีที่  ๖ มีพื้นที่บริการ ๒ ตำบล คือตำบลเมืองลี มี ๗  หมู่บ้าน และ ตำบลปิงหลวงมี  ๑๐  หมู่บ้าน รวม  ๑๗  หมู่บ้าน