ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ตารางเรียน
ตารางเรียน 2558 ภาคเรียนที่ 1 48493
ตารางเรียน 1-56(ครั้งที่1) 48242
ตารางสอบ
ตารางสอบกลางภาค 1/2558 48179
แบบฟอร์มโรงเรียน
บันทึกสอนเสริม (หน้าเดียว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.65 KB 48083
แบบบันทึกกิจกรรมสาธรารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 77.33 KB 48266
แบบตรวจสภาพรถ Word Document ขนาดไฟล์ 43.52 KB 48364
แบบ "ตัด" คะแนนความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.38 KB 48350
แบบ "เพิ่ม" คะแนนความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.7 KB 48418
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียน มส. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.9 KB 48270
รูปเล่มแบบบันทึก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 621.42 KB 48480
คำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.5 KB 48497
คำร้องทั่วไป(นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.09 KB 48320
คำร้องขอเอกสารรับรองผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.15 KB 48342
บันทึกข้อความ ขอใช้ และจัดทำเอกสารประกอบการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.87 KB 48107
ใบลาออก // ขอย้ายโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.19 KB 48469
ใบลานักเรียน (รร.เมืองลีฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.2 KB 48197
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง(เข้าค่าย) Word Document ขนาดไฟล์ 57.78 KB 48127
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง(นำนักเรียนแข่งขัน) Word Document ขนาดไฟล์ 58.27 KB 48284
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียน(ซ้ำ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.3 KB 48423
แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนเวร กลางวัน-กลางคืน Word Document ขนาดไฟล์ 17.47 KB 48349
แบบรายงานการไป ประชุม/อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 38.27 KB 48416
แบบบันทึก การสอนเสริม เมืองลีฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.99 KB 48471
แบบนิเทศการสอนรายบุคคล เมืองลีฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.07 KB 48396
แบบบันทึกการส่งงานของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.98 KB 49222
ขอมอบหมายชั่วโมงสอน (ให้สอนแทน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.7 KB 48460
ขอเปลี่ยนชั่วโมงสอน (แลกคาบสอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.95 KB 48070
แบบประเมินข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.26 KB 48386
แบบบันทึกการสอน(ครู) Word Word Document ขนาดไฟล์ 13.4 KB 48107
แบบบันทึกการสอน(ครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.34 KB 48357
บันทึก-ขอใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 80.14 KB 48380
แบบ บค.15 แบบรายงานนักเรียนหยุดเรียน(ส่งไปสพม.) Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48289
แบบ บค.14 แบบเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน(ม.ต้น) Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48060
แบบรายงานนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 92.47 KB 48120
ใบประวัตินักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.79 KB 48072
ใบมอบตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.44 KB 48158
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.7 KB 48372
รายชื่อนักเรียน
ใบรายชื่อนักเรียน ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.68 KB 48237
ใบรายชื่อนักเรียน ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.21 KB 48171
ใบรายชื่อนักเรียน ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.53 KB 48121
ใบรายชื่อนักเรียน ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.15 KB 48077
ใบรายชื่อนักเรียน ม.2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 25.69 KB 48093
ใบรายชื่อนักเรียน ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.94 KB 48462
ใบรายชื่อนักเรียน ม.2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 25.26 KB 48356
2561-1 รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.92 KB 48375
รายชื่อนักเรียน 1/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 435.13 KB 48335
รายชื่อนักเรียน 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.49 KB 48301
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน-การขอย้ายเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.79 KB 48405
คู่มือประชาชน-การรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.89 KB 48168
PLC - Muanglee
PLC-ML-003 (word) Word Document ขนาดไฟล์ 64.69 KB 48243
PLC-ML-002 (word) Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 48366
PLC-ML-001 (word) Word Document ขนาดไฟล์ 50.94 KB 48303
PLC-ML-003 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.69 KB 48143
PLC-ML-002 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.94 KB 48224
PLC-ML-001 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.29 KB 48396
ใบลา
ใบลากิจ / ลาป่วย (ครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.96 KB 48349
อื่นๆ
ผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2560 (โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อ.นาหมื่น จ.น่าน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 48229
BEST การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2560 (โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อ.นาหมื่น จ.น่าน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 48363
SDQ-โปรแกรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.1 MB 48203
SDQ-คู่มือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.73 KB 48286
ปพ.5 แบบบันทึกการเรียนการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 345.95 KB 48075
เพลงมาร์ชเมืองลีฯ 48313