ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ตารางเรียน
ตารางเรียน 2558 ภาคเรียนที่ 1 48598
ตารางเรียน 1-56(ครั้งที่1) 48345
ตารางสอบ
ตารางสอบกลางภาค 1/2558 48280
แบบฟอร์มโรงเรียน
บันทึกสอนเสริม (หน้าเดียว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.65 KB 48187
แบบบันทึกกิจกรรมสาธรารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 77.33 KB 48509
แบบตรวจสภาพรถ Word Document ขนาดไฟล์ 43.52 KB 48470
แบบ "ตัด" คะแนนความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.38 KB 48457
แบบ "เพิ่ม" คะแนนความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.7 KB 48525
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียน มส. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.9 KB 48379
รูปเล่มแบบบันทึก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 621.42 KB 48588
คำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.5 KB 48600
คำร้องทั่วไป(นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.09 KB 48425
คำร้องขอเอกสารรับรองผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.15 KB 48447
บันทึกข้อความ ขอใช้ และจัดทำเอกสารประกอบการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.87 KB 48211
ใบลาออก // ขอย้ายโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.19 KB 48572
ใบลานักเรียน (รร.เมืองลีฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.2 KB 48306
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง(เข้าค่าย) Word Document ขนาดไฟล์ 57.78 KB 48236
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง(นำนักเรียนแข่งขัน) Word Document ขนาดไฟล์ 58.27 KB 48389
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียน(ซ้ำ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.3 KB 48527
แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนเวร กลางวัน-กลางคืน Word Document ขนาดไฟล์ 17.47 KB 48454
แบบรายงานการไป ประชุม/อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 38.27 KB 48523
แบบบันทึก การสอนเสริม เมืองลีฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.99 KB 48577
แบบนิเทศการสอนรายบุคคล เมืองลีฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.07 KB 48506
แบบบันทึกการส่งงานของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.98 KB 49326
ขอมอบหมายชั่วโมงสอน (ให้สอนแทน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.7 KB 48571
ขอเปลี่ยนชั่วโมงสอน (แลกคาบสอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.95 KB 48176
แบบประเมินข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.26 KB 48488
แบบบันทึกการสอน(ครู) Word Word Document ขนาดไฟล์ 13.4 KB 48215
แบบบันทึกการสอน(ครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.34 KB 48465
บันทึก-ขอใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 80.14 KB 48487
แบบ บค.15 แบบรายงานนักเรียนหยุดเรียน(ส่งไปสพม.) Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48393
แบบ บค.14 แบบเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน(ม.ต้น) Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48167
แบบรายงานนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 92.47 KB 48226
ใบประวัตินักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.79 KB 48182
ใบมอบตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.44 KB 48269
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.7 KB 48479
รายชื่อนักเรียน
ใบรายชื่อนักเรียน ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.68 KB 48344
ใบรายชื่อนักเรียน ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.21 KB 48280
ใบรายชื่อนักเรียน ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.53 KB 48224
ใบรายชื่อนักเรียน ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.15 KB 48185
ใบรายชื่อนักเรียน ม.2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 25.69 KB 48196
ใบรายชื่อนักเรียน ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.94 KB 48569
ใบรายชื่อนักเรียน ม.2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 25.26 KB 48458
2561-1 รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.92 KB 48478
รายชื่อนักเรียน 1/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 435.13 KB 48444
รายชื่อนักเรียน 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.49 KB 48407
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน-การขอย้ายเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.79 KB 48511
คู่มือประชาชน-การรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.89 KB 48273
PLC - Muanglee
PLC-ML-003 (word) Word Document ขนาดไฟล์ 64.69 KB 48349
PLC-ML-002 (word) Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 48468
PLC-ML-001 (word) Word Document ขนาดไฟล์ 50.94 KB 48409
PLC-ML-003 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.69 KB 48244
PLC-ML-002 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.94 KB 48322
PLC-ML-001 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.29 KB 48495
ใบลา
ใบลากิจ / ลาป่วย (ครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.96 KB 48450
อื่นๆ
ผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2560 (โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อ.นาหมื่น จ.น่าน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 48329
BEST การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2560 (โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อ.นาหมื่น จ.น่าน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 48468
SDQ-โปรแกรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.1 MB 48316
SDQ-คู่มือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.73 KB 48385
ปพ.5 แบบบันทึกการเรียนการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 345.95 KB 48175
เพลงมาร์ชเมืองลีฯ 48414