ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ตารางเรียน
ตารางเรียน 2558 ภาคเรียนที่ 1 48600
ตารางเรียน 1-56(ครั้งที่1) 48347
ตารางสอบ
ตารางสอบกลางภาค 1/2558 48282
แบบฟอร์มโรงเรียน
บันทึกสอนเสริม (หน้าเดียว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.65 KB 48189
แบบบันทึกกิจกรรมสาธรารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 77.33 KB 48512
แบบตรวจสภาพรถ Word Document ขนาดไฟล์ 43.52 KB 48472
แบบ "ตัด" คะแนนความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.38 KB 48460
แบบ "เพิ่ม" คะแนนความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.7 KB 48527
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียน มส. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.9 KB 48381
รูปเล่มแบบบันทึก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 621.42 KB 48590
คำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.5 KB 48602
คำร้องทั่วไป(นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.09 KB 48427
คำร้องขอเอกสารรับรองผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.15 KB 48449
บันทึกข้อความ ขอใช้ และจัดทำเอกสารประกอบการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.87 KB 48213
ใบลาออก // ขอย้ายโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.19 KB 48574
ใบลานักเรียน (รร.เมืองลีฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.2 KB 48309
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง(เข้าค่าย) Word Document ขนาดไฟล์ 57.78 KB 48238
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง(นำนักเรียนแข่งขัน) Word Document ขนาดไฟล์ 58.27 KB 48391
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียน(ซ้ำ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.3 KB 48529
แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนเวร กลางวัน-กลางคืน Word Document ขนาดไฟล์ 17.47 KB 48456
แบบรายงานการไป ประชุม/อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 38.27 KB 48525
แบบบันทึก การสอนเสริม เมืองลีฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.99 KB 48579
แบบนิเทศการสอนรายบุคคล เมืองลีฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.07 KB 48508
แบบบันทึกการส่งงานของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.98 KB 49328
ขอมอบหมายชั่วโมงสอน (ให้สอนแทน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.7 KB 48573
ขอเปลี่ยนชั่วโมงสอน (แลกคาบสอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.95 KB 48178
แบบประเมินข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.26 KB 48490
แบบบันทึกการสอน(ครู) Word Word Document ขนาดไฟล์ 13.4 KB 48218
แบบบันทึกการสอน(ครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.34 KB 48467
บันทึก-ขอใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 80.14 KB 48489
แบบ บค.15 แบบรายงานนักเรียนหยุดเรียน(ส่งไปสพม.) Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48395
แบบ บค.14 แบบเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน(ม.ต้น) Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48169
แบบรายงานนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 92.47 KB 48228
ใบประวัตินักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.79 KB 48184
ใบมอบตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.44 KB 48271
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.7 KB 48481
รายชื่อนักเรียน
ใบรายชื่อนักเรียน ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.68 KB 48349
ใบรายชื่อนักเรียน ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.21 KB 48283
ใบรายชื่อนักเรียน ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.53 KB 48227
ใบรายชื่อนักเรียน ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.15 KB 48187
ใบรายชื่อนักเรียน ม.2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 25.69 KB 48199
ใบรายชื่อนักเรียน ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.94 KB 48574
ใบรายชื่อนักเรียน ม.2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 25.26 KB 48460
2561-1 รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.92 KB 48483
รายชื่อนักเรียน 1/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 435.13 KB 48446
รายชื่อนักเรียน 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.49 KB 48409
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน-การขอย้ายเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.79 KB 48513
คู่มือประชาชน-การรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.89 KB 48275
PLC - Muanglee
PLC-ML-003 (word) Word Document ขนาดไฟล์ 64.69 KB 48351
PLC-ML-002 (word) Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 48470
PLC-ML-001 (word) Word Document ขนาดไฟล์ 50.94 KB 48411
PLC-ML-003 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.69 KB 48246
PLC-ML-002 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.94 KB 48324
PLC-ML-001 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.29 KB 48497
ใบลา
ใบลากิจ / ลาป่วย (ครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.96 KB 48452
อื่นๆ
ผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2560 (โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อ.นาหมื่น จ.น่าน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 48331
BEST การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2560 (โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อ.นาหมื่น จ.น่าน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 48470
SDQ-โปรแกรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.1 MB 48318
SDQ-คู่มือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.73 KB 48387
ปพ.5 แบบบันทึกการเรียนการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 345.95 KB 48177
เพลงมาร์ชเมืองลีฯ 48416