ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2560 (โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อ.นาหมื่น จ.น่าน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 23
BEST การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2560 (โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อ.นาหมื่น จ.น่าน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 30
SDQ-โปรแกรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.1 MB 156
SDQ-คู่มือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.73 KB 95
ปพ.5 แบบบันทึกการเรียนการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 345.95 KB 129
เพลงมาร์ชเมืองลีฯ 84
ตารางเรียน
ตารางเรียน 2558 ภาคเรียนที่ 1 519
ตารางเรียน 1-56(ครั้งที่1) 540
ตารางสอบ
ตารางสอบกลางภาค 1/2558 112
แบบฟอร์มโรงเรียน
บันทึกสอนเสริม (หน้าเดียว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.65 KB 30
แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 359.12 KB 40
แบบตรวจสภาพรถ Word Document ขนาดไฟล์ 43.52 KB 34
แบบ "ตัด" คะแนนความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.38 KB 33
แบบ "เพิ่ม" คะแนนความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.7 KB 30
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียน มส. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.9 KB 31
รูปเล่มแบบบันทึก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 621.42 KB 60
คำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.5 KB 41
คำร้องทั่วไป(นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.09 KB 45
คำร้องขอเอกสารรับรองผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.15 KB 52
บันทึกข้อความ ขอใช้ และจัดทำเอกสารประกอบการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.87 KB 62
ใบลาออก // ขอย้ายโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.19 KB 50
ใบลานักเรียน (รร.เมืองลีฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.2 KB 70
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง(เข้าค่าย) Word Document ขนาดไฟล์ 57.78 KB 60
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง(นำนักเรียนแข่งขัน) Word Document ขนาดไฟล์ 58.27 KB 67
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียน(ซ้ำ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.3 KB 61
แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนเวร กลางวัน-กลางคืน Word Document ขนาดไฟล์ 17.47 KB 60
แบบรายงานการไป ประชุม/อบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.05 KB 71
แบบบันทึก การสอนเสริม เมืองลีฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.99 KB 61
แบบนิเทศการสอนรายบุคคล เมืองลีฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.07 KB 266
แบบบันทึกการส่งงานของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.98 KB 755
ขอมอบหมายชั่วโมงสอน (ให้สอนแทน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.7 KB 139
ขอเปลี่ยนชั่วโมงสอน (แลกคาบสอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.95 KB 255
แบบประเมินข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.26 KB 58
แบบบันทึกการสอน(ครู) Word Word Document ขนาดไฟล์ 13.4 KB 84
แบบบันทึกการสอน(ครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.34 KB 89
บันทึก-ขอใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 80.14 KB 70
แบบ บค.15 แบบรายงานนักเรียนหยุดเรียน(ส่งไปสพม.) Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 206
แบบ บค.14 แบบเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน(ม.ต้น) Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 2650
แบบรายงานนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 92.47 KB 6812
ใบประวัตินักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.79 KB 834
ใบมอบตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.44 KB 284
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.7 KB 219
รายชื่อนักเรียน
ใบรายชื่อนักเรียน ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.68 KB 6
ใบรายชื่อนักเรียน ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.21 KB 6
ใบรายชื่อนักเรียน ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.53 KB 7
ใบรายชื่อนักเรียน ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.15 KB 6
ใบรายชื่อนักเรียน ม.2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 25.69 KB 6
ใบรายชื่อนักเรียน ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.94 KB 6
ใบรายชื่อนักเรียน ม.2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 25.26 KB 6
2561-1 รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.92 KB 110
รายชื่อนักเรียน 1/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 435.13 KB 191
รายชื่อนักเรียน 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.49 KB 100
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน-การขอย้ายเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.79 KB 58
คู่มือประชาชน-การรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.89 KB 67
PLC - Muanglee
PLC-ML-003 (word) Word Document ขนาดไฟล์ 64.69 KB 10
PLC-ML-002 (word) Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 9
PLC-ML-001 (word) Word Document ขนาดไฟล์ 50.94 KB 9
PLC-ML-003 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.69 KB 8
PLC-ML-002 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.94 KB 8
PLC-ML-001 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.29 KB 10
ใบลา
ใบลากิจ / ลาป่วย (ครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.96 KB 2