ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2560 (โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อ.นาหมื่น จ.น่าน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 69
BEST การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2560 (โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อ.นาหมื่น จ.น่าน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 74
SDQ-โปรแกรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.1 MB 209
SDQ-คู่มือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.73 KB 139
ปพ.5 แบบบันทึกการเรียนการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 345.95 KB 175
เพลงมาร์ชเมืองลีฯ 121
ตารางเรียน
ตารางเรียน 2558 ภาคเรียนที่ 1 557
ตารางเรียน 1-56(ครั้งที่1) 576
ตารางสอบ
ตารางสอบกลางภาค 1/2558 146
แบบฟอร์มโรงเรียน
บันทึกสอนเสริม (หน้าเดียว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.65 KB 70
แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 359.12 KB 133
แบบตรวจสภาพรถ Word Document ขนาดไฟล์ 43.52 KB 74
แบบ "ตัด" คะแนนความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.38 KB 77
แบบ "เพิ่ม" คะแนนความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.7 KB 65
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียน มส. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.9 KB 73
รูปเล่มแบบบันทึก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 621.42 KB 122
คำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.5 KB 76
คำร้องทั่วไป(นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.09 KB 81
คำร้องขอเอกสารรับรองผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.15 KB 88
บันทึกข้อความ ขอใช้ และจัดทำเอกสารประกอบการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.87 KB 104
ใบลาออก // ขอย้ายโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.19 KB 95
ใบลานักเรียน (รร.เมืองลีฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.2 KB 121
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง(เข้าค่าย) Word Document ขนาดไฟล์ 57.78 KB 100
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง(นำนักเรียนแข่งขัน) Word Document ขนาดไฟล์ 58.27 KB 106
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียน(ซ้ำ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.3 KB 98
แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนเวร กลางวัน-กลางคืน Word Document ขนาดไฟล์ 17.47 KB 110
แบบรายงานการไป ประชุม/อบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.05 KB 124
แบบบันทึก การสอนเสริม เมืองลีฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.99 KB 104
แบบนิเทศการสอนรายบุคคล เมืองลีฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.07 KB 396
แบบบันทึกการส่งงานของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.98 KB 1133
ขอมอบหมายชั่วโมงสอน (ให้สอนแทน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.7 KB 201
ขอเปลี่ยนชั่วโมงสอน (แลกคาบสอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.95 KB 375
แบบประเมินข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.26 KB 93
แบบบันทึกการสอน(ครู) Word Word Document ขนาดไฟล์ 13.4 KB 128
แบบบันทึกการสอน(ครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.34 KB 130
บันทึก-ขอใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 80.14 KB 106
แบบ บค.15 แบบรายงานนักเรียนหยุดเรียน(ส่งไปสพม.) Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 248
แบบ บค.14 แบบเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน(ม.ต้น) Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 2961
แบบรายงานนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 92.47 KB 7771
ใบประวัตินักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.79 KB 875
ใบมอบตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.44 KB 319
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.7 KB 273
รายชื่อนักเรียน
ใบรายชื่อนักเรียน ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.68 KB 50
ใบรายชื่อนักเรียน ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.21 KB 49
ใบรายชื่อนักเรียน ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.53 KB 55
ใบรายชื่อนักเรียน ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.15 KB 50
ใบรายชื่อนักเรียน ม.2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 25.69 KB 51
ใบรายชื่อนักเรียน ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.94 KB 51
ใบรายชื่อนักเรียน ม.2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 25.26 KB 50
2561-1 รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.92 KB 159
รายชื่อนักเรียน 1/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 435.13 KB 222
รายชื่อนักเรียน 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.49 KB 130
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน-การขอย้ายเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.79 KB 88
คู่มือประชาชน-การรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.89 KB 93
PLC - Muanglee
PLC-ML-003 (word) Word Document ขนาดไฟล์ 64.69 KB 42
PLC-ML-002 (word) Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 40
PLC-ML-001 (word) Word Document ขนาดไฟล์ 50.94 KB 41
PLC-ML-003 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.69 KB 40
PLC-ML-002 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.94 KB 36
PLC-ML-001 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.29 KB 40
ใบลา
ใบลากิจ / ลาป่วย (ครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.96 KB 45