ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพิสิษฐ์ เชิงแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0864205488
อีเมล์ : aum.phisit@gmail.com
ที่อยู่ :
๑๑๙/๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ๕๔๑๓๐
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๓๖ ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ป.๖) โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร
๒๕๓๙ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
๒๕๔๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (อิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยเทคนิคแพร่
๒๕๔๕ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคนิคคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยเทคนิคแพร่
๒๕๔๗ ปริญญาตรี (วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเอตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
๒๕๕๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒๕๕๑ ปริญญาโท (ศษ.ม. การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๕๓-ปัจจุบัน โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี จังหวัดน่าน ครูผู้ช่วย
๒๕๔๗-๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดแพร่ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ท.๓
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล