คณะผู้บริหาร

นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี

นางสุดารัตน์ ถนอมสิน
ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุรางค์รัตน์ เวติวัฒนา
ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายมงคล เวติวัฒนา
ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวพิมผการัง ช่างทอง
ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงานวิชาการ