ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุดารัตน์ ถนอนสิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพัชรี ฮ้อรี
พนักงานราชการ