ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอภิชัย ธนบุญเรือง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจาริยา ภัทรธานนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพีรยา ชาวยอง