ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจาริยา ภัทรธานนท์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศิริวัฒน์ สอนนนท์ฐีกุล
ครูชำนาญการ