ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอภิชัย ธนบุญเรือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจาริยา ภัทรธานนท์
ครู คศ.1

นางสาวพีรยา ชาวยอง
ครูจ้างสอน