ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุรางค์รัตน์ เวติวัฒนา
ครู คศ.2

นายวีรชาติ ภิยะ
พนักงานราชการ