ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุรางค์รัตน์ เวติวัฒนา
ครูชำนาญการ

นายวีรชาติ ภิยะ
พนักงานราชการ

นางสาวน้ำฝน ตุ่นแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน