ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุรางค์รัตน์ เวติวัฒนา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวีรชาติ ภิยะ
พนักงานราชการ