ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกุลชาติ ชัยมงคล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐชัย ฐานะราช
ครู คศ.1