ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอรรถพล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอาทิตย์ มาอิ่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวทัตพิชา พลทิพย์
ครูอัตราจ้าง