ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอรรถพล ศิริมูล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอาทิตย์ มาอิ่น
ครูอัตราจ้าง