กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอรรถพล ศิริมูล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอาทิตย์ มาอิ่น
ครูอัตราจ้าง