กลุ่มสนับสนุนการสอน

นางสาวทัตพิชา พลทิพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพงษ์พร อินมาตย์
นักการภารโรง

นายวิเชียร อินทอง
นักการภารโรง