ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกานติมา ปาคำ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภานุพงษ์ รวมสุข
ครูผู้ช่วย