ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชาญณรงค์ โนทะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพิสิษฐ์ เชิงแก้ว
ครู คศ.1