ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชาญณรงค์ โนทะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพิสิษฐ์ เชิงแก้ว
ครูชำนาญการ