กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมผการัง ช่างทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 084-170-1522
อีเมล์ : gubkwang@gmail.com

นางสาวบุษย์ชานันท์ มณเฑียร
ครู
เบอร์โทร : 095-453-8668
อีเมล์ : budchabudcha@gmail.com