ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมผการัง ช่างทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุษย์ชานันท์ มณเฑียร
ครู