ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมผการัง ช่างทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุษย์ชานันท์ มณเฑียร
ครูผู้ช่วย