คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทองทรัพย์ โนทะ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ